• قیمت:550,000 ریال
  • نام انتشارات:سها دانش
  • تعداد صفحه: 264
  • نام نویسنده: عليرضا كشاورز باحقيقت - جعفر زمانيان
  • نوبت چاپ: 2
  • 506 نفر