• قیمت:235,000 ریال
  • نام انتشارات: صانعی
  • تعداد صفحه: 458
  • نام نویسنده: والتر اراکسون/ترجمه مهدی ابراهیمی
  • نوبت چاپ: 4
  • 160 نفر