• قیمت:250,000 ریال
  • نام انتشارات:سها دانش
  • تعداد صفحه: 216
  • نام نویسنده: کوروش آپرناك – امیرمنصوري
  • نوبت چاپ: 6
  • 196 نفر