• قیمت:180,000 ریال
  • نام انتشارات:سها دانش
  • تعداد صفحه: 256
  • نام نویسنده: فرزاد رضوی،مجید قاسمی،مهدی ایزدی،حسن امینی
  • نوبت چاپ: 3
  • 65 نفر