• قیمت:190,000 ریال
  • نام انتشارات:سها دانش
  • تعداد صفحه: 376
  • نام نویسنده: علیرضا کشاورز باحقیقت،سیدمجید اسکوئی
  • نوبت چاپ: 6
  • 77 نفر