• قیمت:700,000 ریال
  • نام انتشارات:سها دانش
  • تعداد صفحه: 376
  • نام نویسنده: علیرضا کشاورز باحقیقت،سیدمجید اسکوئی
  • نوبت چاپ: 21
  • 317 نفر