• قیمت:100,000 ریال
  • نام انتشارات:سها دانش
  • تعداد صفحه: 600
  • نام نویسنده: موریس مانو
  • نوبت چاپ: 4
  • 288 نفر